"Nie uznaję niemożliwości"

Henry Ford

Spory sądowe i postępowania administracyjne

– reprezentowanie klientów w negocjacjach ugodowych na etapie przedprocesowym,
– przygotowywanie i ustalanie strategii procesowej w razie zaistnienia sporu,
– reprezentowanie klientów przed sądami powszechnymi,
– reprezentowanie klientów przed sądami administracyjnymi,
– reprezentowanie klientów przed organami administracji